Over SRHB - Stichting Register Hoofd Bedrijfshulpverlening

Zoek
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Inleiding stichting


"RHB naar SRHB"

Bij notariƫle akte van 4 februari 2010 is opgericht deStichting Register Hoofd Bedrijfshulpverlening (SRHB).
SERN heeft met de SRHB een overeenkomst gesloten inzake de overname van het Register Hoofd Bedrijfshulpverlening en het keurmerk RHB.

Deze overname is het resultaat van het besluit van SERN om zich uitsluitend te concentreren op security registers.
Met ingang van 01-01-2009 heeft SERN het RHB al gesloten en zijn aanvragen voor inschrijving in het RHB niet meer in behandeling genomen.
Naar verwachting zullen eind augustus 2010 de pagina's welke betrekking hebben op het RHB van deze website worden verwijderd.
Het keurmerk RHB en het register zijn overgedragen aan de SRHB.


Doelstellingen SRHB

1. De stichting heeft ten doel: de kwaliteit van de bedrijfshulpverlening te bevorderen en de deskundigheid en vakkundigheid op het gebied van de bedrijfshulpverlening te bevorderen en te beschermen en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting laat zich leiden door het algemeen belang.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

4. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a.  het tot stand brengen en in stand houden van een of meer registers (hierna te noemen: het (de) SRHB register(s)) waarin natuurlijke personen kunnen worden ingeschreven die voldoen aan de onder b. bedoelde criteria;
b.  het vaststellen, zo nodig herzien of aanvullen van criteria op basis waarvan inschrijving in het SRHB register wordt verleend;
c.  het op aanvraag toetsen van door aanvragers verstrekte gegevens aan de criteria vermeld onder b;
d.  het op basis van onder c. vermelde toetsing, onder nader te stellen voorwaarden, toestemming verlenen tot het gebruik van een door de stichting vast te stellen aanduiding;
e.  het verstrekken van gegevens uit het SRHB register aan belanghebbenden;
f.   het (doen) verrichten van activiteiten om de deskundigheid en vakkundigheid op beleidsniveau te ontwikkelen;
g.  het (doen) verrichten van onderzoek naar de kwaliteit van, alsmede de verbetering daarvan, opleidingen, cursussen, en dergelijke op het gebied van bedrijfshulpverlening;
h.  voorlichting te geven inzake de activiteiten van de stichting;
i.  alle andere middelen aan te wenden die voor het bereiken van het doel dienstig kunnen zijn.


  


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu